Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken samen met de opdrachtbrief de volledige overeenkomst uit. De opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. 

I. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking, van toepassing op alle professionele relaties tussen Umain Gent BV en haar opdrachtgevers. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, primeert de opdrachtbrief. 

II. – ERELONEN

2.1. Bepaling van de kosten en erelonen

De kosten en erelonen van Umain Gent BV worden berekend op basis van de tijd besteed door haar vennoten, bestuurders, bedienden en lasthebbers of op forfaitaire basis, in functie van de vereiste niveaus van bekwaamheid en verantwoordelijkheid zoals bepaald in de opdrachtbrief.

De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

Alle rechtstreekse bij derden gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, zijn niet begrepen in de erelonen en zullen bijkomend aan de erelonen gefactureerd worden. Op verzoek van de opdrachtgever zal Umain Gent BV het bewijs van de voor rekening van de opdrachtgever gemaakte kosten voorleggen.

De erelonen en kosten worden berekend exclusief belastingen en heffingen.

2.2. Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Laattijdige of onvolledige betalingen geven van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, aanleiding tot:

• een intrest gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002,

• een forfaitaire schadevergoeding waarvan het bedrag wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR.

2.3. Voorschotten

Umain Gent BV kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de facturen.

Umain Gent BV behoudt zich het recht voor met de prestaties pas te starten op het ogenblik dat een gefactureerd voorschot betaald is geworden.

2.4. Betwisting van de facturen

Alle betwistingen van de facturen dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan Umain Gent BV. Indien geen (tijdige) betwisting Umain Gent BV bereikt, wordt verondersteld dat de opdrachtgever akkoord gaat met de gefactureerde diensten en wordt de schuldvordering als definitief beschouwd.

III. – DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Recurrente opdrachten

3.1.1. Definitie

Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: een opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

3.1.2. Duur en einde van de overeenkomst

Tenzij andersluidende schriftelijke afwijking, wordt de overeenkomst voor een recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen per aangetekend schrijven mits naleving van een opzeggingstermijn van drie maanden. Deze termijn kan, ter keuze van de opdrachtgever als hij de opzeg geeft, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25 % van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door Umain Gent BV werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar.

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de beëindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

3.2. Niet-recurrente opdrachten

3.2.1. Bepaling

Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 3.1.1., worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

3.2.2. Duur en einde van de overeenkomst

Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst  vroegtijdig te beëindigen mits betaling van de kosten en erelonen voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht, onverminderd het recht van Umain Gent BV om de werkelijke schade te bewijzen.

3.3. Afhandeling

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld van de opdrachtgever of zijn gevolmachtigde tegen ontvangstbewijs.

Umain Gent BV is gerechtigd de administratieve kosten van deze aflevering in rekening te brengen.

IV. – ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING OM BEPAALDE REDEN(EN)

4.1. In alle gevallen kan Umain Gent BV de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

omstandigheden die de onafhankelijkheid van Umain Gent BV in het gedrang brengen,

• omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,

• de kennelijke tekortkoming(en) van de opdrachtgever ten aanzien van zijn eigen verbintenissen,

• in geval van concordaat, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de opdrachtgever te worden medegedeeld.

Naargelang de omstandigheden kan Umain Gent BV zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de opdrachtgever.

Wanneer de overeenkomst wordt stopgezet, wijst Umain Gent BV de opdrachtgever op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.

4.2. In geval van faillissement van de opdrachtgever is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
4.3. De opdrachtgever kan ten allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien Umain Gent BV kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen uit te voeren. De opdrachtgever brengt umain Gent BV schriftelijk op de hoogte.
4.4. Elke partij kan de overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen of indien een voorlopige of gerechtelijke bewindvoerder of vereffenaar heeft aangewezen gekregen.

V. – OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de opdrachtgever van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van de facturen of voorschot(ten) in overeenstemming met artikel 2, is Umain Gent BV gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Umain Gent BV brengt de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte. Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de opdrachtgever, en waarvoor Umain Gent BV opdracht had gekregen, wijst hij de opdrachtgever hierop. Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de opdrachtgever. Umain Gent BV is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

VI. – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

6.1. Rechten en plichten van Umain Gent BV

Umain Gent BV voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst. 

Umain Gent BV kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.

Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.

De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

Behoudens andersluidend beding is Umain Gent BV niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de opdrachtgever of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de opdrachtgever worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

Umain Gent BV mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

In overeenstemming met artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft Umain Gent BV zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Umain Gent BV, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, onder voorbehoud van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

6.2. Rechten en plichten van de opdrachtgever

De opdrachtgever verbindt er zich toe:

• Umain Gent BV alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;

• de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de opdrachtbrief toekomen, te verrichten;

• elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van Umain Gent BV;

• indien Umain Gent BV hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;

• na te gaan of de door Umain Gent BV geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, hem hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

6.3. Verbod op afwerving

De opdrachtgever en Umain Gent BV verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Umain Gent BV, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 50 000,00  EUR, onverminderd het recht om de werkelijke schade te bewijzen.

VIII. – AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens voor de opdrachten bedoeld in artikel 24, paragraaf 3 van de wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren van 7 december 2016, is de volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Umain Gent BV afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat Umain Gent BV eventueel draagt in overeenstemming met die verzekering.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coefficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de opdrachtgever werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan één jaar.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract. 

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor Umain Gent BV, zijn vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden zijn.

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout van Umain Gent BV, gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de  beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadevergoeding.

IX.- COMMUNICATIE

Gedurende de verlening van de diensten, kunnen de partijen elektronisch communiceren.

X. VERWERKING VAN GEGEVENS

De opdrachtgever geeft umain Gent BV de uitdrukkelijke toestemming om alle gegevens, nodig voor de opdracht, inclusief bijzondere persoonsgegevens (art. 8 en 9 GDPR), te verwerken in het kader van de samenwerking voor één of meer doeleinden. Voor meer details wordt verwezen naar de privacyverklaring. 

XI. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen umain Gent en de opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij umain Gent BV De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. 

XII.- TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN

Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het arrondissement waar umain Gent BV haar zetel is gevestigd.

Betwistingen met betrekking tot de facturen mogen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in laatste aanleg gewezen en zonder procedurekosten.